GAMBARAN UMUM DESA

Tanah sawah tadah hujan 120 ha
Tanah tegalan 55,2Ha
Tanah Pemukiman 54,2 Ha
Tanah Hutan 000 Ha
Tanah hutan untuk pertanian 000 Ha
Tanah kebun rakyat 000 Ha
Lain – Lain = sungai 3.4 Ha
Total keseluruhan 229,4 Ha